ปรับปรุงเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เพื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

ความก้าวหน้าของระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางสังคม คือ เครือข่ายสังคมใหม่ที่รู้จักกันแพร่หลายว่า สังคมออนไลน์ ( Social Network ) โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่สมาชิกซึ่งก็คือ คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติและศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มสังคมย่อยจากทั่วโลกเป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้อหาเรื่องราวประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวีดีโอ ที่สมาชิกเขียนและทำขึ้นเองหรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือของตนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ( Social Media) เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท อินเทอร์เน็ตนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในยุคของสังคมข่าวสารอย่างเช่นปัจจุบันมันเป็นอภิมหาเครือข่ายระดับโลกที่มีกำลังการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จนนักวิชาการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการคอมพิวเตอร์ได้คาดการเอาไว้ว่า อินเทอร์เน็ตจะเป็นเครือข่ายเดียวที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงคนทั่วทุกมุมโลก ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ทำลายพรมแดนที่ขวางกั้นระหว่างประเทศ ไร้ซึ่งคำว่าระยะทางกับการเวลามาเกี่ยวข้อง จึงพอพิสูจน์ได้ว่า อินเทอร์เน็ต คือ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคของโลกไร้พรมแดน ที่กำลังทวีความสำคัญยิ่งในหน่วยงานต่างๆและวงการการศึกษารวมไปถึงบุคคลภายนอกที่สนใจอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน Social Media เข้ามีบทบาทในชีวิตของการทำงานมากขึ้น หลายๆ องค์กรก็ใช้ Social Media ในการดำเนินธุรกิจ ที่สำคัญการทำงานผ่าน Social Media ก็ทำให้เราทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าเราจะอยู่สถานที่ใด ก็สามารถทำงานได้ แบบ Co-design ที่สถาปนิกบางองค์กรนิยมใช้ผ่านโปรแกรม BIM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบร่วมกัน สามารถลดขั้นตอนในการทำงาน ง่ายต่อการตรวจงาน ระบบการจัดการของไฟล์ก็เป็นระเบียบ

การใช้อินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และระบบต่างๆ มีทั้งคุณและโทษ ขึ้นกับว่าคุณจะเลือกใช้ในรูปแบบใด เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถทำให้ธุรกิจเติบโตได้แบบก้าวกระโดด โดยที่คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากนัก แต่เชื่อว่าผลตอบรับที่คุณจะได้รับกลับมานั้นอาจจะทวีค่ามหาศาล

การโฆษณาทางนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ความเจริญด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสารและสื่อมวลชน ได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยอุปกรณ์และเทคนิคใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักโฆษณาจึงต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวทันกับความเจริญ การย่อโลกให้แคบลงจนสามารถติดต่อถึงกันได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วและกว้าง ขวางอย่างไร้พรมแดนในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) หรือคุยข่าวสารข้อมูลนั้น ส่งผลให้ข้อมูลข่าวสรเป็นสื่อสำคัญในการสร้างการรับรู้ข้อมูลและเครือข่าย การสื่อสารทั่วโลก ยุคปัจจุบันจึงเป็นยุคแห่งข่าวสาร การแข่ขันระหว่างองค์กรธุรกิจด้วยกันจึงมากขึ้นดังนั้น การโฆษณาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสินค้าและบริการจะจำหน่ายได้ ต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่

ทันสมัยจูงใจผู้บรโภคนับได้ว่ายุคนี้ เป็นการแข่งขันในยุคข่าวสาร โดยแท้จริงอย่างไรก็ดี การเคลื่อนที่ของข่าวสารการโฆษณาทั้งหลายล้วนต้องผ่านสื่อมวลชน อันได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อเบ็ดเตล็ดต่างๆ สื่อที่มีบทบาททางสำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ตที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่นวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในขณะนี้ เนื่องจากนักโฆษณาส่งสารโฆษณาผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ตมีความรวดเร็วในการ สื่อสาร สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางและจูงใจผู้บริโภคได้อย่างดี

เทคโนโลยีและสื่ออินเตอร์เน็ตกับการให้ผู้บริโภคนั้นได้พัฒนาอย่ามากในการ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุดนั่นเอง ดังนั้น การให้บริการผู้บริการผู้บริโภคทางอินเตอร์เน็ตก็คงต้องพัฒนาต่อไป สำหรับในประเทศไทยบริษัทผุ้ผลิตสินค้าและบริการส่วนใหญ่จะมีโฆษณาผ่าน เว็บไซต์ของตนเอง ดังนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ การให้บริการผู้บริโภคทางสื่ออินเตอร์เน็ตให้มากขึ้นและอาจต้องนำแนวความคิด ของบริษัทในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อการ พัฒนาให้ทัดเทียมต่างประเทศ

ผลกระทบต่อผู้บริโภคและสังคมจากอินเตอร์เน็ต
ผลกระทบต่อผู้บริโภคและสังคมจากอินเตอร์เน็ตแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ ด้านบวกและด้านลบคือ
1ผลกระทบด้านบวก
1.1เทคโนโลยีได้สร้างความเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ ของกระบวนการกระจ่ายข่าวสารทั่วโลกอย่างรวดเร็วผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เช่น การเปิดรับรับสื่อโฆษณาของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตามความพึงพอใจและสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันที เมื่อมีความต้องการ
1.2การทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วขนาดจิ๋ว ทำให้ผู้บริโภคสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกที่ ทุกโอกาส ผู้บริโภคต่างก็มีความเท่าเทียมกันในการรับรู้และแลกเปลี่ยนข่าวสาร รวมทั้งมีส่วนร่วมในระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้น
1.3การทำธุรกิจของบริษัทขนาดเล็กจะมีการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันกันโดยสร้างเว็บไซต์โฆษณาจากความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายออกไป ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ในวงการธุรกิจด้วยกันซึ่งต้องทำให้เกดการ พัฒนาตลอดเวลา
1.4ผู้บริโภคสมารถอาศัยข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารทำให้ การแลกเปลี่ยนข่าวสารเป็นไปอย่างง่ายดาย เพราะเทคโนโลยีสามารถเอาชนะอุปสรรคการสื่อสารที่สำคัญ คือ เวลา ระยะทาง และภาษาได้ทั่วทุกมุมโลก

2.ผลกระทบด้านลบ
ในขณะเดียวกัน สื่ออินเตอร์เน็ตก็สร้างปัญหาให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลกได้หลายกรณี เช่นกัน จะเห็นได้จากการที่อดีตประธานาธิบดีคลินตันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องออกกฎหมายควบคุมตรวจสอบผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และในบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง ต้องมีตำรวจเฉพาะกิจทำหน้าที่ตรวจสอบผู้กระทำผิดส่วนในประเทศไทยได้มีการ เคลื่อนไหวที่จะออกกฎหมายสารสนเทศ เพื่อควบคุมปัญหาในระบบอินเตอร์เน็ตผลกระทบมีหลายประการดังนี้
2.1การเผยแพร่ภาพลามกอนาจารในเว็บไซด์ต่างๆ จำนวนมาก ทำให้เกิดการหมกมุ่นเรื่องเพศและเกิดการขายบริการทางเพศในสื่ออินเตอร์เน็ต จะมีผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรมไทย
2.2การลักลอบเข้าไปขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิต แล้วนำหมายเลขบัตรไปใช้บริการในการสั่งซื้อสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการโจรกรรมข้อมูล เพื่อสืบหาความลับของประเทศต่างๆกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศ
2.3การลับลอบใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยไม่สมัครเป็นสมาชิกทำให้ผู้ลักลอบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
2.4การทำลายเว็บไซด์หรือโฮมเพจที่มีชื่อเสียง เมื่อมีผู้ใดให้ความสนใจเปิดเว็บไซด์จำนวนมากโดยการส่งไวรัส
2.5การทำลายภาพลักษณ์ชื่อเสียงของประเทศจากสงครามจิตวิทยา เช่น ประเทศไทยถูกโจมตีทางสื่ออินเตอร์เน็ตจากต่างชาติให้ต่อต้านสินค้าไทย เนื่องจากประเทศไทยมีการค้าประเวณีโสเภณีเด็กและการใช้แรงงานเด็ก
2.6เกิดอันตรายต่อสังคมและประเทศชาติ เพราะรัฐบาลไม่สามารถ หรือ ยังไม่จัดระบบให้เป็นกฎหมายข้อระเบียบสำหรับตรวจสอบควบคุมการสื่อสารในระบบ อินเตอร์เน็ตได้

นับได้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีควาสำคัญต่อผู้บริโภคในยุคนี้เป็นอย่าง มากประเทศไทยเริ่มตื่นตัวจากการใช้บริการทางสื่ออินเตอร์เน็ตยิ่งขึ้น โดยการสร้างเว็บไซด์ใช้ภาษไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศ สามารถใช้สื่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขจัดปัญหาเรื่องการใชเภาษาอังกฤษที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน และเพื่อเปดโอกาสให้คนไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงสื่อชนิดนี้ได้ ด้วยข้อมูลภาษาไทยที่มีคุณภาพในอินเตอร์เน็ต

การพัฒนาอินเทอร์เน็ตสำหรับการเพิ่มศักยภาพในเรื่องเศรษฐกิจ

การใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น ได้เพิ่มศักยภาพในการทำงาน และได้สร้างประโยชน์ อย่างมากแก่ผู้บริโภค
ในอดีตหลายคนอาจมีความเห็นว่า ผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตนั้น ไม่ได้ช่วยอะไรกับระบบเศรษฐกิจ แต่อีกหลายทัศนะของผู้นิยมด้านเทคโนโลยี ได้มีความหวังถึงวิวัฒนาการใหม่ๆ ที่จะมีต่อเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ ต่อระบบเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า และได้มีผลสรุปออกมาว่า อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ด้านอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน

การนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมาก ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงขนาดของตลาดในอนาคต และอัตราการเติบโต แม้จะเป็นตัวเลขเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์ ก็จะมีผลอย่างมากถ้าการเพิ่มประสิทธิภาพได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถึงแม้ว่าจะคาดเดาอัตราการเติบโตได้ยาก แต่ตัวเลขนี้มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับองค์กรในการตัดสินใจแผนในการลงทุน

ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมาแนวโน้มของอัตราการเติบโต สำหรับประสิทธิภาพในการทำงานนั้น ค่อนข้างที่จะเดาได้ยาก เนื่องจากมีการแกว่งตัวในช่วงที่กว้างมาก แต่อย่างไรก็ตามในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 เปอร็เซนต์ต่อปี ตั้งแต่ปี 1995-2000 ซึ่งจากรายงานการศึกษาพบว่า ได้มีการลงทุนอย่างมหาศาลในด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคมตั้งแต่ยุค 90 และที่มาของการลงทุนนั้น ไม่ใช่เพียงวงจรการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ในรายงานยังได้สรุปว่า อินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะส่งผลให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมากในอีก 2-3 ปีข้างหน้า แต่ทุกท่านควรที่จะระวังไว้อย่างหนึ่งว่า เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า อนาคตจะเป็นเช่นไร และจะมีอัตราการเติบโตที่ดีอย่างเช่นที่ผ่านมาหรือไม่

และข้อสรุปบางประการในความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาวะเศรษฐกิจที่ได้จากการศึกษาดังนี้
– ความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
– เนื่องจากการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นอย่างเป็นประจำทุกวัน สามารถทำได้รวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น และที่สำคัญด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามาก จากการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ซึ่งในหลายบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในองค์กรที่มีการใช้การสื่อสารข้อมูลอย่างมาก อาทิ ธุรกิจการเงินและสาธารณะสุข สามารถลดต้นทุนได้อย่างมากเลยทีเดียว
– เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
– จากการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการจัดการสำหรับการพัฒนาผลิตภัฒฑ์, ระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management), และทางด้านอื่นๆ ในการดำเนินธุรกิจ ได้ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้ามองลึกเข้าไปถึงกระบวนการต่างๆ ก็จะเห็นผลกระทบในการปรับโครงสร้างการทำงานที่มีรูปแบบมากยิ่งขึ้น
– เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน, โปร่งใสในระบบราคา, และความสามารถในการขยายตลาด
– อินเทอร์เน็ตสามารถนำตลาดเข้ามาให้ใกล้กับแบบจำลองด้านการตลาด ที่เห็นได้ทั่วไปในตำราเรียน ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านการตลาดที่สมบูรณ์ ซึ่งมีกลุ่มผู้ซื้อ และผู้ขายจำนวนมาก เข้ามาเป็นกลไกทางการตลาดที่เปี่ยมไปด้วยข้อมูลในด้านต่างๆ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบของตลาดในฝันเลยก็ว่าได้
– ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าและบริการได้มากขึ้น, มีความสะดวกและเพิ่มความพึงพอใจสำหรับผู้บริโภค
– ประโยชน์ต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จะส่งผลอย่างมากในการให้ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะมีตัวเลือกในตลาดมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ประโยชน์ใหม่ๆ สำหรับระบบเศรษฐกิจแบบเดิม ประโยชน์ที่แท้จริงของอินเทอร์เน็ต และขอบเขตในการนำไปใช้นั้น ขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโตของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการนำไปใช้อย่างจริงจังหรือไม่ ในแต่ละภาค อุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต จะเข้ามาช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญอย่างมาก ก็คือบุคลากรในองค์กรต่างๆ ที่จะต้องมีการปรับตัว และพร้อมที่จะรับวัฒนธรรมองค์กร ในรูปแบบใหม่ได้

โดยสรุปแล้วอินเทอร์เน็ตมีส่วนสำคัญอย่างมาก ต่อระบบเศรษฐกิจซึ่งช่วยให้องค์กร และภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนได้อย่างมาก โดยจะส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้ตัวอย่างที่ให้ได้ใกล้ตัวในขณะนี้ก็คือ การนำเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้งานในภาครัฐ และการสาธารณะสุข ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเก่ามาเป็นเวลานาน โดยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานนั้น มากมายมหาศาล จนไม่สามารถตีค่าได้เลย เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนในประเทศโดยภาพรวม

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย

wifiWi-Fi (Wireless Fidelity) เป็นเทคโนโลยีในการส่งข้อมูลแบบไร้สายประเภทหนึ่งโดยใช้ความถี่วิทยุในการรับส่งข้อมูล ความถี่ที่ใช้ก็คือ 2.4GHz และ 5GHz จุดประสงค์หลักก็เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LAN แบบไม่ต้องใช้สาย ดังนั้นข้อดีอย่างหนึ่งของ Wi-Fi ที่เห็นได้ชัดคือการมี Mobility หรือการมีอิสระในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อเข้าระบบ เพราะว่าการเชื่อมต่อผ่านคลื่นวิทยุทำได้สะดวกกว่าการใช้สาย LAN แบบเดิม แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างเหมือนกัน นั่นก็คือระยะทำการอยู่ที่ประมาณ 150 ฟุต ลักษณะของการใช้งาน Wi-Fi ในปัจจุบันมักจะใช้คู่กับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยการเชื่อมต่อเข้ากับตัว Access Point เพื่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ใช้งานภายในบริเวณบ้าน สถานศึกษา บริษัท หรือองค์กรต่างๆ

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายได้กลายเป็นบริการมาตรฐาน สำหรับธุรกิจ ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, หอพัก, อพาร์ทเมนท์, โรงแรมไปแล้ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะทำให้ท่านสามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ใดๆหรือเดินสายใหม่ให้ยุ่งยาก อีกทั้งยังทำรายได้และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับท่านอีกด้วย ระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายทั่วไปนั้นยุ่งยากต่อการใช้งานและไม่สามารถควบคุมเวลาการใช้งานและความเร็วได้ ทำให้เจ้าของกิจการไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากลูกค้าได้ตามต้องการ หรือในกรณีที่ต้องการมีระบบควบคุมที่ดีนั้น ผู้ให้บริการจำเป็นต้องลงทุนซื้อระบบที่มีราคาแพงและมีความซับซ้อน โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่เทคนิคในการดูแลระบบอีกด้วย ทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นไม่คุ้มกับผลตอบแทนที่เจ้าของกิจการควรจะได้รับ

ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย

1. มีความคล่องตัวสูง ดังนั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนหรือเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่งใดก็ยังมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลา
2. สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งสายเคเบิล และไม่รกรุงรัง
3. สามารถขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย เพราะเพียงแค่มีพีซีการ์ดมาต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊คหรือพีซีก็เข้าสู่เครือข่ายได้ทันที
4. ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ผู้ลงทุนต้องลงทุนซึ่งมีราคาสูง เพราะในระยะยาวแล้วระบบเครือข่ายไร้สายไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษาและการขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อยกว่าเดิมหลายเท่า เนื่องด้วยความง่ายในการติดตั้ง
5. เครือข่ายไร้สายทำให้องค์กรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถโยกย้ายตำแหน่งการใช้งานโดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมระหว่างจุดต่อจุด

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันได้นำทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการแนวคิดทางเทคโนโลยีการศึกษาในทัศนะต่างๆมาใช้ร่วมกันอย่างผสมผสานเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพของการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาการใช้วัสดุอุปกรณ์เข้าช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้มีบทบาทอย่างมากในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสอน ให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ทำให้เกิดสภาพการณ์ที่มั่นใจได้ว่าจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ของบทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ประการ คือ

1. ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างแข็งขัน ด้วยความพึงพอใจและเต็มใจที่จะเรียนรู้
2. ให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างฉับพลัน ช่วยกระตุ้นผู้เรียนต้องการจะเรียนรู้ต่อไป
3. ให้ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงด้วยการให้ประสบการณ์แห่งความสำเร็จเรียนรู้ด้วยความพอใจ
4. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นขั้นตอนทีละน้อย ไม่เกิดความดับข้องใจ เรียนด้วยความสนใจ พอใจ และไม่เบื่อหน่าย

จากหลักการและแนวคิดข้างต้นจะเห็นว่าการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันการจัดทำแผนภาพแผนภูมิหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาการจัดให้มีการสร้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนการจัดให้ครูทำบันทึกการสอนตามลำดับขั้นตอนการสอนของกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งครูไม่เคยทำการบันทึกมาก่อนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสร้างบทเรียนสำเร็จรูปใช้ในการเรียนการสอนอย่างนี้เป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาขอเสนอแนวดำเนินการการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป และบทเรียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน