เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย

wifiWi-Fi (Wireless Fidelity) เป็นเทคโนโลยีในการส่งข้อมูลแบบไร้สายประเภทหนึ่งโดยใช้ความถี่วิทยุในการรับส่งข้อมูล ความถี่ที่ใช้ก็คือ 2.4GHz และ 5GHz จุดประสงค์หลักก็เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LAN แบบไม่ต้องใช้สาย ดังนั้นข้อดีอย่างหนึ่งของ Wi-Fi ที่เห็นได้ชัดคือการมี Mobility หรือการมีอิสระในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อเข้าระบบ เพราะว่าการเชื่อมต่อผ่านคลื่นวิทยุทำได้สะดวกกว่าการใช้สาย LAN แบบเดิม แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างเหมือนกัน นั่นก็คือระยะทำการอยู่ที่ประมาณ 150 ฟุต ลักษณะของการใช้งาน Wi-Fi ในปัจจุบันมักจะใช้คู่กับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยการเชื่อมต่อเข้ากับตัว Access Point เพื่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ใช้งานภายในบริเวณบ้าน สถานศึกษา บริษัท หรือองค์กรต่างๆ

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายได้กลายเป็นบริการมาตรฐาน สำหรับธุรกิจ ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, หอพัก, อพาร์ทเมนท์, โรงแรมไปแล้ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะทำให้ท่านสามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ใดๆหรือเดินสายใหม่ให้ยุ่งยาก อีกทั้งยังทำรายได้และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับท่านอีกด้วย ระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายทั่วไปนั้นยุ่งยากต่อการใช้งานและไม่สามารถควบคุมเวลาการใช้งานและความเร็วได้ ทำให้เจ้าของกิจการไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากลูกค้าได้ตามต้องการ หรือในกรณีที่ต้องการมีระบบควบคุมที่ดีนั้น ผู้ให้บริการจำเป็นต้องลงทุนซื้อระบบที่มีราคาแพงและมีความซับซ้อน โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่เทคนิคในการดูแลระบบอีกด้วย ทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นไม่คุ้มกับผลตอบแทนที่เจ้าของกิจการควรจะได้รับ

ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย

1. มีความคล่องตัวสูง ดังนั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนหรือเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่งใดก็ยังมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลา
2. สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งสายเคเบิล และไม่รกรุงรัง
3. สามารถขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย เพราะเพียงแค่มีพีซีการ์ดมาต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊คหรือพีซีก็เข้าสู่เครือข่ายได้ทันที
4. ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ผู้ลงทุนต้องลงทุนซึ่งมีราคาสูง เพราะในระยะยาวแล้วระบบเครือข่ายไร้สายไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษาและการขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อยกว่าเดิมหลายเท่า เนื่องด้วยความง่ายในการติดตั้ง
5. เครือข่ายไร้สายทำให้องค์กรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถโยกย้ายตำแหน่งการใช้งานโดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมระหว่างจุดต่อจุด

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันได้นำทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการแนวคิดทางเทคโนโลยีการศึกษาในทัศนะต่างๆมาใช้ร่วมกันอย่างผสมผสานเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพของการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาการใช้วัสดุอุปกรณ์เข้าช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้มีบทบาทอย่างมากในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสอน ให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ทำให้เกิดสภาพการณ์ที่มั่นใจได้ว่าจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ของบทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ประการ คือ

1. ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างแข็งขัน ด้วยความพึงพอใจและเต็มใจที่จะเรียนรู้
2. ให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างฉับพลัน ช่วยกระตุ้นผู้เรียนต้องการจะเรียนรู้ต่อไป
3. ให้ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงด้วยการให้ประสบการณ์แห่งความสำเร็จเรียนรู้ด้วยความพอใจ
4. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นขั้นตอนทีละน้อย ไม่เกิดความดับข้องใจ เรียนด้วยความสนใจ พอใจ และไม่เบื่อหน่าย

จากหลักการและแนวคิดข้างต้นจะเห็นว่าการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันการจัดทำแผนภาพแผนภูมิหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาการจัดให้มีการสร้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนการจัดให้ครูทำบันทึกการสอนตามลำดับขั้นตอนการสอนของกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งครูไม่เคยทำการบันทึกมาก่อนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสร้างบทเรียนสำเร็จรูปใช้ในการเรียนการสอนอย่างนี้เป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาขอเสนอแนวดำเนินการการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป และบทเรียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

อินเทอร์เน็ตกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า

อินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มหัศจรรย์และมีผลกระทบมากที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ การกระจายความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ให้ได้กว้างขวางมากขึ้น ในเวลาที่รวดเร็วและค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เครื่องมือสนับสนุนการทำงานร่วมกันขององค์กรต่าง ๆ ที่ทรงประสิทธิภาพ

ระบบความร่วมมือระหว่างองค์กรนี้เองได้กลายเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับองค์กร เนื่องจากความซับซ้อนในการดำเนินการต่าง ๆ มีมากขึ้น เช่น การสร้างนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนั้น ล้วนแล้วแต่ต้องการความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย หรือที่เรียกว่า Multidisciplinary knowledge ซึ่งเป็นเรื่องยากที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะมีความรู้ความสามารถ และดำเนินการได้เพียงลำพัง ดังนั้นองค์กรที่มีความรู้และความสามารถในการจัดการความรู้ที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่มีขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน แต่ขาดระบบการจัดการความรู้ที่ดี

อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งเครื่องมือและสื่อที่ช่วยให้องค์กรกับลูกค้าสามารถติดต่อกันได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ระบบ call center เป็นตัวอย่างหนึ่งที่องค์กรจำนวนมากพัฒนาเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการที่เรียกกันว่าระบบ CRM (Customer Relationship Management) ระบบ Call center มีทั้งระบบโทรศัพท์และระบบเว็บ โดยระบบ Call center นี้ จะเชื่อมเข้ากับระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น ฐานข้อมูลลูกค้า ระบบสินค้า ระบบบริการและอื่น ๆ เพื่อที่สนับสนุนข้อมูลสำหรับองค์กรในการตัดสินใจและให้บริการต่าง ๆ ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และก่อให้เกิดความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่องค์กรต่าง ๆ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์เพื่อให้บริการกับลูกค้าของตนเองในจำนวนที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

แม้ว่าเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินการลูกค้าสัมพันธ์จะดีเพียงไรก็ตาม บุคลากรก็ยังนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กรที่จะกำหนดความสามารถในการแข่งขัน เพราะหากมีเพียงเทคโนโลยีที่ดีแล้วแต่ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ผลลัพธ์ของการใช้ทั้งเทคโนโลยีและบุคลากรออกมาดีได้ ตัวอย่างเช่น หากระบบ Call center สามารถสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการกับลูกค้า แต่พนักงานที่ให้บริการไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หรือแสดงกริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม ทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจ ก็นับได้ว่าเป็นความล้มเหลวในเรื่องของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากการตอบสนองความต้องการและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ

องค์กรให้ความสนใจกับการพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร

8

นอกจากนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต ดังจะเห็นได้จากเดฟ อุลริช ปรมาจารย์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระบุว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันธุรกิจในอนาคต เช่นเดียวกันกับ คัมมิ่งและเวอร์รี่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้จัดให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

เทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ คน และการวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายต่ำลง เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานข้อมูล และสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการนำไปวิเคราะห์และใช้งานมากเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการทำงานให้มีต้นทุนที่ต่ำลง ใช้เวลาในการทำงานที่ลดลง และได้สินค้าหรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาองค์กรสามารถทำได้หลายระดับและหลายรูปแบบ เช่น การนำไปจัดระบบกระบวนการผลิตอัตโนมัติ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กรดังต่อไปนี้

ในปัจจุบันหลายๆ องค์กรให้ความสนใจกับการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร บ้างก็ยุบรวมหน่วยงาน บ้างก็แยกหน่วยงานออกมา บ้างก็ตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาสนับสนุนและประสานงาน ซึ่งในอดีตเราอาจจะต้องมีทีมงานขึ้นมาทำหน้าที่เป็นพิเศษและต้องใช้เวลาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ในปัจจุบันมีซอฟท์แวร์หลายๆ บริษัทที่พัฒนาการใช้งานในด้านของการจัดโครงสร้างองค์กรขึ้นมา โดยให้ผู้บริหารสามารถทดลองปรับเปลี่ยนองค์กรเพียงแค่คลิกเมาท์แล้วไปวางหน่วยงานที่ต้องการไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งหมดก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปทั้งข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลหน่วยงาน และข้อมูลผู้บังคับบัญชาโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น

มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบาย

ในยุคสมัยที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการพัฒนาแบบไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะด้านโทรคมนาคมที่มีอิทธิพลต่อการติดต่อสื่อสารแทบทุกช่องทาง มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายโดยมีเป้าหมายให้ทุกคนเข้าถึง ซึ่งปัจจุบันหลายองค์กรพยายามพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาคนเพื่อขยายตลาด ขยายกลุ่มเป้าหมายและเพื่อเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี พร้อมกับจัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้กับเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นเมล็ดพันธุ์สำคัญในการสืบทอดองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านวิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้เกิดกระแสของการรวมตัวกันเป็นสังคมโลกที่เรียกกันว่าโลกาภิวัฒน์ ทำให้โลกไร้ขอบเขตไร้พรมแดนเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

ทั้งเนื่องเนื่องจากเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีขนส่งและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร ทำให้การรับรู้ข่าวสารสามารถเชื่อมโยงกันได้ในทุกๆพื้นที่ เกิดเป็นโลกแห่งการพึ่งพาอาศัย ร่วมมือกัน และยังเป็นโลกแห่งการแข่งขันอีกด้วย

ดังนั้น จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคนี้ จึงทำให้เกิดความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในทุกๆด้าน ประเทศใดมีคนในประเทศด้อยคุณภาพก็จะไม่สามารถพัฒนาให้เท่าเทียมประเทศอื่นๆได้ ส่วนประเทศใดมีคนที่มีคุณภาพก็จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว

สังคมไทยในสภาพปัจจุบันได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม ฯลฯ ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเห็นตรงกันว่าหัวใจสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศคือ การพัฒนาคุณภาพของคน และกลไกในการพัฒนาคนก็คือ การจัดการศึกษาที่ต้องทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศ มีความสามารถในการจัดการ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสังคมและบริบท รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของชาติด้วย

“คิดว่าเทคโนโลยีในประเทศไทยถ้าเป็นในเมืองก็ถือว่าใช้ได้ แต่หากเป็นต่างจังหวัดบางพื้นที่ยังเข้าไม่ถึงหรืออาจไม่ทั่วถึง ความรู้ที่ได้จากการมาศึกษาจะสามารถเติมตรงจุดนั้นแม้จะเป็นจุดเล็กๆ ส่วนเรื่องบุคลากรด้านนี้ส่วนตัวมองว่ายังไม่พอ เพราะไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะที่ต้องได้รับการอบรบแต่เป็นเรื่องของทัศนคติและความคิดด้วย”

ท้ายที่สุดแล้วแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าล้ำสมัยมากแค่ไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดและขาดไม่ได้ก็คือกำลังคน หรือบุคลากรที่มีความรู้เพื่อมาพัฒนาคิดค้น ต่อยอดและผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในยุคที่อินเทอร์เน็ตมีผลต่อการดำรงชีวิตสามารถย่อโลกทั้งใบให้เล็กลงได้ ขณะที่การสนับสนุนให้เกิดบุคลากรด้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องเร่งพัฒนาไม่แพ้กัน ซึ่งในไทยเชื่อว่ามีคนเก่งจำนวนไม่น้อยแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ หากรัฐหรือเอกชนเข้ามาให้ความสำคัญและร่วมกันส่งเสริมก็จะเป็นการดีที่ประเทศไทยจะพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวทันประเทศอื่นๆ เร็วขึ้น